Twój koszyk zakupów

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

0 Produktów 0,00 zł

sklep@bialaporcelana.pl
+48 601 671 120

LubianaPorcelana RAK

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Bialaporcelana.pl

 

Sklep internetowy bialaporcelana.pl, umieszczony pod adresem www.bialaporcelana.pl, prowadzony jest przez firmę BLUE SEM Marcin Dębicki z siedzibą w Białogardzie wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Białogard pod numerem 7206. Firma posiada numer Regon 321019962 oraz numer NIP 672-191-87-19

Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą bialaporcelana.pl (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą). Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 1. Sklep bialaporcelana.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę sklepu www.bialaporcelana.pl, telefonicznie lub e-mailem.

 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 3. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT.

 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności Nabywcy.

 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Nabywcę na stronie sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia.

 7. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

 8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 9. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Nabywca nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 10. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   

  •  płatności elektroniczne - płatności.pl
  • przelew bankowy na konto Sklepu
  •  

   dane do przelewu:

   Sklep internetowy Bialaporcelana.pl
   BLUE SEM Marcin Dębicki
   Płowiecka 1
   78-200 Białogard

   Nr konta: PKO BP 42 1020 2821 0000 1702 0028 9637

  • za pobraniem: należność pobiera kurier;

Zakupy w sklepie Bialaporcelana.pl

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sprzedawcą.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych osobowych numeru telefonu oraz adresu e-mail Nabywcy, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep bialaporcelana.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 2 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2-3 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

 5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół odbioru. Odpowiedni formularz posiada kurier. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów (...) ", (Dz. U. Nr 22, poz. 271) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu bialaporcelana.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

Dostawy i zwroty

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 2. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.

 3. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.

 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 3 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.

 5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół odbioru. Odpowiedni formularz posiada kurier. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów (...) ", (Dz. U. Nr 22, poz. 271) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie pisemnej bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia złożonego w formie pisemnej w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia niezgodności produktu z umową, Nabywca może żądać od doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także berze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

 2. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym razie Nabywca ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do sprzedawcy.

 3. Nieodpłatność naprawy w rozumieniu pkt 1 oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 4. Przyjmuje się, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do otrzymanego od Nabywcy żądania określonego w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, iż uznał je za uzasadnione.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep bialaporcelana.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu bialaporcelana.pl. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, obwiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowany zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.12.2011